แนวหน้าสศก.เตือนข้าวนาปีราคาผันผวนจับตาเม.ย.-พ.ค.ผลผลิตกระจุกตัว

25 เม.ย. 2557

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ราคาข้าวนาปรังที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนเมษายน 57 มีราคาลดลงร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้าวคงเหลือในสต๊อกมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด คาดปีนี้ให้ผลผลิตประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 อาจกระทบราคาผันผวนยิ่งขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯวาง3กลยุทธ์แก้ลำไยล้นเร่งยกระดับการผลิต-องค์ความรู้-ส่งเสริมตลาด

25 เม.ย. 2557

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกลำไยรายใหญ่ของโลก มูลค่าการส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดโลกร้อยละ 80 เนื่องจากสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกลำไย โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน มีภัยธรรมชาติน้อยกว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ จีนและเวียดนาม สามารถผลิตลำไยนอกฤดูได้ และกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงที่ตลาดต้องการ ในขณะที่ประเทศคู่แข่ง ยังไม่สามารถผลิตลำไยนอกฤดูได้ นอกจากนี้ไทยยังมีการคัดเลือกพันธุ์ลำไยที่มีคุณภาพดีเหมาะสม กับการบริโภคสดและแปรรูป เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวสามารถนำไปพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพได้ มีระบบการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กลุ่ม“เอสเอ็มอี”ร้องรัฐช่วย หาแหล่งเงินกู้คิดดอกเบี้ยต่ำ เยียวยาผลกระทบการเมือง

25 เม.ย. 2557

นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ พบว่า เดือนมีนาคม 2557 โดยสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการในย่านการค้าตลาดนัดจตุจักร รวมประมาณ 500 ราย ซึ่งภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยังคงได้รับผลกระทบในทางลบจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง แต่มีระดับความรุนแรงที่ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์2557

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : สกว.ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจเมล็ดพันธุ์ หวังควบคุมคุณภาพข้าวตั้งแต่แปลงปลูก

24 เม.ย. 2557

จากปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์รวมถึงการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของเกษตรกร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)จึงเห็นชอบให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่ รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อโครงการ “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานภายใต้พันธมิตรธุรกิจ” โดยหวังจะพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ฝ่ายของเศรษฐกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว คือ ชมรมร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ ในรูปพันธมิตรเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างชมรมร้านค้า ศูนย์ข้าวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะทำให้ชม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จับตาไตรมาส2ต้นทุนปศุสัตว์ยังพุ่ง สศก.ชี้เหตุจากปัจจัยการผลิตและสภาพอากาศแปรปรวน

24 เม.ย. 2557

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ได้ประชุมพิจารณาต้นทุนการผลิต พบว่า ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ต้นทุนไข่ไก่หลังหักผลพลอยได้จากการขายไก่ไข่ที่ปลดระวางออกแล้ว   อยู่ที่ฟองละ 2.99 บาท ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา  ส่วนราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ ในไตรมาสแรกเฉลี่ยฟองละ 3.00 บาท ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาเฉลี่ยที่ฟองละ 3.17 บาท เนื่องจากความต้องการบริโภคไขไก่ลดลง ในช่วงปิดภาคการศึกษา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สปก.เล็งซื้อที่ดินเพิ่ม2หมื่นไร่ แจกเกษตรกร5พันรายปี’57 หนุนใช้เครื่องจักรกลลดทุน

22 เม.ย. 2557

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยจากการประชุมผู้บริหาร ส.ป.ก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : สร้างโมเดล“เกษตรสีเขียว”หวังผลทั่วประเทศ

17 เม.ย. 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่เร่งสร้าง “เครือข่ายเกษตรสีเขียว” โดยคัด 6 จังหวัดนำร่อง และมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป ตลาด จนถึงผู้บริโภค เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันขยายตัวหลังเปิดเสรีทางการค้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปทุมฯแห่ปลูกส้มรับราคาพุ่งคาดปลายปีหน้าผลผลิตออกตลาด4พันตัน

17 เม.ย. 2557

นายภัทรพงษ์ ฤกษ์ฉาย เกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวนาตำบลนพรัตน์ และตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ 200 ราย เลิกทำนาหันมาปลูกส้มเขียวหวาน พันธุ์เขียวดำเนินมากขึ้น โดยใช้ปรับปรุงดินเป็นที่นาทำไร่ส้มกว่า 2000 ไร่ เพราะปัจจุบันราคาส้มเขียวหวานที่รับซื้อหน้าสวนสูงถึงกิโลกรัมละ 30-40 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาเกษตรกร-สกย. ร่วมดันยุทธศาสตร์ แผนพัฒนายางพารา

09 เม.ย. 2557

นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมยางพารา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรโดยจัดทำข้อเสนอให้รัฐดำเนินการคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร  คณะกรรมการด้านยางพาราเห็นว่าเพื่อวางแผนอย่างเป็

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : “EL”มาตรการควบคุมพิเศษ โรงคัดบรรจุผักผลไม้ส่งออกอียู

09 เม.ย. 2557

จากปัญหาที่สหภาพยุโรป (อียู) ตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ได้แก่ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟและแมลงวันผลไม้ ในสินค้าผัก ผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศไทยบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สหภาพยุโรปมีความเข้มงวดด้านสุขอนามัยพืชที่นำเข้ามากขึ้น ถึงขั้นประกาศว่าหากตรวจพบปัญหาศัตรูพืชกักกันเกิน 5 ครั้งภายใน 1 ปี จะมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าพืชผัก 5 กลุ่ม 16 ชนิด ประกอบด้วย 1.กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า 2.มะระจีน มะระขี้นก 3.มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเหลือง มะเขือขาว มะเขือขื่น 4.พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู และ 5.ใบผักชีฝรั่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า