แนวหน้าดันเครือข่ายศูนย์ข้าวระดับชาติ

27 ธ.ค. 2556

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ศูนย์ข้าวชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชน นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี เนื่องจากชาวนามีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวปีละประมาณ 540,000 ตัน/ปี แต่ภาครัฐและเอกชนและเอกชนผลิตได้ประมาณ 180,000 ตัน โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 70,000 ตัน สหกรณ์การเกษตร 60,000 ตัน ภาคเอกชน 21,000 ตัน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ก่อตั้งและดำเนินการอยู่ 80,000 ตัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงแผนเกษตรอินทรีย์ฯเข้าครม. ตั้งเป้าดันไทยขึ้นฮับระดับสากล

26 ธ.ค. 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2557– 2559 เรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : สารพิษการเกษตรจากแหล่งเกษตรกรรม สู่แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

25 ธ.ค. 2556

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องนำสารเคมีมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันขยายเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพแก้ปัญหาขาดแคลน

23 ธ.ค. 2556

“กรมข้าว”ดันขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าวแก้ปัญหาการขาดเมล็ดพันธุ์ หวังผลภายในปี 57 มีเพิ่ม 120 ศูนย์ ในอีก 59 จังหวัด พร้อมผลักดันเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่เข้าในความรู้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์หวั่นผิดกม.เลือกตั้ง ไม่กล้าอุ้มผู้ปลูกมัน-ชาวนา

20 ธ.ค. 2556

พาณิชย์หวั่นผิดกม.เลือกตั้ง ไม่กล้าอุ้มผู้ปลูกมัน-ชาวนา  ถามกกต.ก่อนเข้าช่วยเหลือ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รก.รองนายกรัฐมนตรี และรก.รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ กรมการค้าภายใน ทำหนังสือถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาอนุมัติโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2556/57 ด้วยการจ่ายเงินชดเชยค่าปัจจัยการผลิต เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพราะคณะรัฐมนตรี(ครม.) ไม่สามารถอนุมัติได้ เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการ และเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินงบประมาณ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


3หน่วยงานร่วมวิจัย ผลกระทบ‘ประมง’ รองรับแสดงข้อมูล

19 ธ.ค. 2556

3หน่วยงานร่วมวิจัย ผลกระทบ‘ประมง’ รองรับแสดงข้อมูล  ‘สลากสิ่งแวดล้อม’

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือข่ายวิจัยประเมินวัฏจักรชีวิต และพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ” เพื่อบูรณาการการจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง ในการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ตามระบบรับรองมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงข้อมูลผ่านสลากสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พัฒนาชาวนาวางแผนการตลาด ‘ยุคล’ชี้ช่องเพิ่มประสิทธิภาพก่อนเข้าเออีซี

18 ธ.ค. 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง แนวทางการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า สินค้าข้าวจะยังเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญเนื่องจากเป็นอาหารหลักของโลก โดยปัจจุบันมีผู้บริโภคข้าวรวมกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก และในภูมิภาคเอเชียถือเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะประเทศในลุ่มน้ำสำคัญๆ เช่น อินเดีย พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งมีอัตราการขยายตัวและพัฒนาการผลิตข้าวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าหัวใจสำคัญของการผลิตข้าว คือ ต้องพัฒนา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยถกคณะมนตรี‘CAPSA’ แนะให้ความสำคัญเกษตรกรรายย่อยอุ้มความมั่นคงอาหาร

17 ธ.ค. 2556

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีประศาสน์การของ Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) สมัยที่ 10 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เพื่อทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานและการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินการสำหรับปี 2557 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกของ CAPSA รวม 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ฟิจิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย รวมทั้งนักวิจัย นักวางแผนและนโยบาย จากหน่วยงานภาครัฐ และ 7 องค์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


‘ปู’ให้‘เบญจา’สอบการสวมสิทธิ์ ชี้พิรุธ!จำนำจนเต็มโควตา

17 ธ.ค. 2556

‘ปู’ให้‘เบญจา’สอบการสวมสิทธิ์  ชี้พิรุธ!จำนำจนเต็มโควตา  พาณิชย์จี้ธกส.จ่ายค่าข้าว

คณะอนุกรรมการกำกับและดูแลการรับจำนำข้าว เปิดทาง “โรงสี-โกดัง” รับฝากข้าวจากชาวนาได้ ในกรณีน้ำท่วม พร้อมเร่งรัดธ.ก.ส.จ่ายเงินให้ชาวนา “ยรรยง” เผยนายกฯให้ รักษาการ รมช.คลังป้องกันการสวมสิทธิ

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและดูแลการรับจำนำข้าวมีมติให้มีการการผ่อนผันให้โรงสี หรือโกดังเก็บข้าวที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล สามารถรับฝากข้าวจากชาวนาที่นำมาฝากไว้ในช่วงน้ำท่วมได้ก่อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาที่ไม่มีสถานที่เก็บข้าว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดตัว‘ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย’ แหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพราคายุติธรรม

16 ธ.ค. 2556

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและการให้บริการสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศ มีภารกิจดูแลส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ประมาณ 3,7000 สหกรณ์ มีสมาชิกที่อยู่ในความดูแลไม่ต่ำกว่า 6 ล้านครอบครัว นับเป็นจำนวนมากที่สุดในสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า