แนวหน้าสศก.จับตา“ลำไย”ให้ผลดก เตือนวางแผนรับ“ล้นตลาด”

04 เม.ย. 2557

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศปีนี้ ที่มีความหนาวเย็นเหมาะสม อุณหภูมิและแสงแดดพอเหมาะ รวมทั้งเกษตรกรให้การดูแลเอาใจใส่ลำไยดี อีกทั้งหากสภาพอากาศช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมมีสภาพปกติ คาดว่าจะทำให้ผลผลิตลำไยปีนี้ติดผลมาก เกษตรกรจึงควรตัดแต่งช่อดอกและบำรุงต้นให้สมบรูณ์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบด้านราคา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาติอาเซียนดันไทย“ฮับ”ผ้าไหม เกษตรฯเร่งร้องรัฐส่งเสริม เล็ง3ปีปั้นตลาดทะลุหมื่นล.

04 เม.ย. 2557

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยในปี 2557 จะขยายตัวต่อ เนื่องจากปัจจัยที่ยุโรป อเมริกา ยังมีความต้องการผ้าไหมสูง โดยเฉพาะกลุ่มตกแต่งบ้าน โรงแรมหรู อาคารสถานที่ รวมถึงบ้านจัดสรร ระดับไฮนเอนด์ สินค้าแบรนด์ และกลุ่มแพ็คเกจจิ้งไวน์ แชมเปญ ที่ชอบนำผ้าไหมไทยไปตกแต่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินหน้าพัฒนา“หอมมะลิ” รั้งตำแหน่งข้าวพรีเมี่ยมโลก

03 เม.ย. 2557

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิไทย (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) จัดเป็นสุดยอดข้าวหอมที่มีคุณสมบัติเฉพาะนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม ทานแล้วมีรสชาติอร่อย เป็นที่ชื่นชอบของผู้ได้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประเทศไทยมีระบบการผลิตข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐานดีกว่าประเทศอื่นๆ หลายประเทศในภูมิภาคนี้  จากขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพของกรมการข้าว สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปสู่เกษตรกรผ่าน ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 50 แห่งทั่วประเทศ ด้วยระบบการผลิตข้าวที่ดีและมีแหล่งผลิตที่เหมาะสมอยู่ในนาเขตน้ำฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งยกระดับสถาบัน-เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯเปิด4แผนหลักก้าวสู่ปีที่123

03 เม.ย. 2557

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯครบรอบปีที่ 122 และก้าวสู่ปีที่ 123 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” พร้อมปรับทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์สำคัญในอนาคต อาทิ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยติด1ใน10ใช้น้ำมากสุดของโลก ห่วงประเทศผู้นำหยิบยก มาเป็นข้ออ้างกีดกันสินค้า

03 เม.ย. 2557

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดย องค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO)พบว่า ไทยถูกจัดเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ำมากที่สุด รองจาก อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน และญี่ปุ่น โดยน้ำที่นำไปใช้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกเฉลี่ย 2,131 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ประหยัดเวลา- เพิ่มความน่าเชื่อถือ

02 เม.ย. 2557

การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในปัจจุบัน ยังคงต้องอาศัยทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ โดยขั้นตอนทั้งหมดใช้เพียงสายตาของผู้ชำนาญการที่จะต้องสังเกตขนาด สี และรูปร่างของเมล็ด นับเป็นสิ่งสำคัญในการจำแนกข้าว ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ว่าดีพอที่จะนำออกปลูกขยายพันธุ์หรือไม่

แต่ที่ผ่านมาการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องใช้เวลาและมีขั้นตอนในการตรวจสอบหลายขั้นตอน รวมถึงขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ทำให้เกิดการล่าช้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยเร่งพัฒนาระบบสวัสดิภาพสัตว์ ดึง“สหภาพยุโรป”ให้คำปรึกษา พัฒนามาตรฐานให้เหมาะกับปท.

01 เม.ย. 2557

นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สวัสดิภาพสัตว์เกิดขึ้นเนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกการนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเพื่อผลิตอาหารแก่มนุษย์ จึงควรได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะทำให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด หรือต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น ทั้งในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ การขนส่งสัตว์ และการฆ่าสัตว์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตร ร่วมเสนอนโยบายรัฐผ่านสภาเกษตรกรแห่งชาติ

01 เม.ย. 2557

“สภาเกษตรกรแห่งชาติ” ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการเกษตร รวมทั้งมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


“บีโอไอ”ยันพค.นี้ นำทัพ “เอสเอ็มอี” บุกจีนตอนกลาง ลงทุนการเกษตร

31 มี.ค. 2557

นายเจษฎา  ศรศึก ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2557 บีโอไอจะนำนักธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เดินทางไปร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุน และเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ณ มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายการลงทุนได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร เกษตรแปรรูป ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้ นส่วนเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง   โดยกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ นักลงทุนไทยจะได้เยี่ยมชม อาทิ บริษัท HUNAN GUOFAN GROUP ผู้ผลิตอ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักวิชาการTDRIห่วงโครงการรับจำนำ ทุบข้าวตลาดโลกร่วงต่อ

31 มี.ค. 2557

“นิพนธ์ ” ชี้ช่องรัฐบาล3แนวทางช่วยชาวนา และ แก้ปัญหาไม่ให้ราคาข้าวของไทยตกต่ำลงไปอีก และรับมือ ผลผลิตข้าวนาปรังจะเริ่มออกมา โดยหนุนให้สถาบันการเงิน รวมตัวประมูลซื้อข้าวทั้งหมดในโกดัง  เพื่อนำเงินไปจ่ายให้ชาวนา ระะบุการระบายสต๊อกของรัฐบาลไทย บวกกับปัญหา “เวียดนาม” ถังแตก ทำราคาตลาดโลกดิ่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า