เดลินิวส์ผู้ส่งออกวอน”ปู”คุยญี่ปุ่นรักษาตลาดส่งออกข้าวไทย

04 Mar 2012

ผู้ส่งออกวอน”ปู”คุยญี่ปุ่นรักษาตลาดส่งออกข้าวไทย ลดความเข้มงวดในการตรวจสอบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่ม

02 Mar 2012

รายงานข่าวจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ว่าทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มเติม 9 เรื่อง ประกอบด้วยมาตรฐานสินค้า 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานข้าวกล้องงอก ซึ่งขณะนี้เป็นอาหารสุขภาพที่คนไทยนิยมบริโภคกันมาก การกำหนดมาตรฐานจะทำให้มีมาตรฐานในการผลิตเพื่อให้คงสารกาบาไว้ไม่ให้สูญสลาย ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาตรฐานหอยสองฝา ซึ่งเป็นสินค้าประมงที่นิยมบริโภคในไทย รวมทั้งไทยมีการส่งออก ปีละมากกว่า 12,000 ตัน มูลค่า 1,100 ล้านบาท เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษาก่อนถึงผู้บริโภค เนื่องจากหอยสองฝาง่ายต่อการปนเปื้อน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้บริโภคได้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พัฒนาเกษตรอินทรีย์

01 Mar 2012

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมหารือเป็นการภายในถึงกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2555 โดยนำข้อมูลจากการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในรอบที่ผ่านมา และข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ประเมินมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศของปี 2554 ไว้ที่ 6,000 ล้านบาท มาพิจารณาร่วมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธนาคารพันธุ์ข้าว ทางเลือกทางรอด เกษตรกรบางระกำพ้นวิกฤติอุทกภัย

01 Mar 2012

“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” สุภาษิตที่อาจจะคุ้นหูจนใครหลายคนชินชา และหลายคนแทบไม่สนใจกับความหมายของมัน กลับกลายเป็นสุภาษิตที่บ่งบอกถึงความเป็นประเทศไทยได้อย่างดีที่สุด

ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยประมาณร้อยละ 80 ของประชากรในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในชนบทล้วนเป็นกระดูกสันหลังที่ผลิตข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

แหล่งข่าว: 


ใช้พื้นที่ป่าโมก - เสนา - บางบาล ...เป็นแก้มลิงธรรมชาติ

29 Feb 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเนื่องในโอกาสติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีว่า ในการแก้ปัญหาอุทกภัยในส่วนของปลายน้ำตอนบนนั้น จะใช้พื้นที่เกษตรกรรมในเขต ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ (รับน้ำรอง) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไม่มากนัก เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว และเกษตรกรก็จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลอีกด้วย

แหล่งข่าว: 


ทดลอง"โมเดลแก้มลิง"วางยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ

29 Feb 2012

“ธีระ" เผยทดลองทำโมเดลแก้มลิงเพื่อวางยุทธศาสตร์ บริหารจัดการน้ำ เสนอ กยน.ลงความเห็นก่อนส่งมอบกระทรวงมหาดไทย นำไปทำแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่

แหล่งข่าว: 


สภาเกษตรกรแห่งชาติ...เดินหน้าเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ - เกษตรทั่วไทย

28 Feb 2012

การจัดตั้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติใกล้ได้สมาชิกครบองค์ประกอบแล้ว หลังจากได้องค์ประกอบที่ 1 คือ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่ง 77 คน เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนขององค์ประกอบที่ 2 คือ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร จำนวน 16 คน จาก 4 ด้าน ด้านละ 4 คน ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 596 องค์กร แบ่งเป็นด้านพืชมากที่สุดจำนวน 403 องค์กร ด้านสัตว์ 83 องค์กร ด้านประมง 36 องค์กร ส่วนด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ อีก 74 องค์กร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รับรองมาตรฐานสินค้า GI

28 Feb 2012

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า ปี 2555 นี้ มกอช.จึงมีแผนขยายขอบข่ายเปิดให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย มกอช.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพในการให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลู่ทางเจาะตลาดข้าวแคนาดา

27 Feb 2012

ตลาดข้าวแคนาดาเป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีผู้อพยพชาวเอเชียเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 มีการนำเข้าข้าว 307 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการนำเข้าจากไทย 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 30% มากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมการข้าวแนะชาวนาปลูก...ข้าวพันธุ์ทนน้ำและข้าวหนีน้ำ - เกษตรทั่วไทย

27 Feb 2012

กรมการข้าว ตระหนักดีถึงปัญหาภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำท่วม ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวอย่างมาก ทั้งยังส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา ดังนั้น กรมฯ มีนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียทั้งด้านผลผลิตข้าวและรายได้ สำหรับพันธุ์ข้าวที่กรมฯ แนะนำให้ปลูกในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมฉับพลัน และ ข้าวเจ้าสายพันธุ์ขาวบ้านนา 432 ซึ่งขณะนี้กรมฯ ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดังกล่าวไว้รองรับความต้องการของชาวนาไ

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์