เดลินิวส์ผลผลิตข้าวในพื้นที่ชลประทาน-เกษตรทั่วไทย

05 Jan 2012

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ 70 ล้านไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 31.65 ล้านตันข้าวเปลือก หรือมีผลผลิตเฉลี่ยแค่ 459 กิโลกรัมต่อไร่ ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ล่าสุดเกี่ยวกับผลผลิตข้าวของประเทศผู้ปลูกข้าว 22 ประเทศทั่วโลกระบุว่า ประเทศที่มีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลผลิตเฉลี่ย 1,270.59 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาอันดับ 2 คือประเทศเกาหลีใต้ ผลผลิตเฉลี่ย 1,216 กิโลกรัมต่อไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'ซีพี' เดินหน้าโรงเรียนชาวนา เน้นถ่ายทอดการผลิตที่เหมาะสม

04 Jan 2012

ที่ผ่านมาเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนายังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของต้นทุนการผลิต ระบบบริหารจัดการ และแผนการตลาดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ชาวนาไทยเป็นชาวนามืออาชีพ ไม่ใช่แค่มีอาชีพ เป็นชาวนาทาง ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เครือเจริญโภคภัณฑ์มีแผนที่จะตั้งโรงเรียนชาวนามืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม ให้กับเกษตรกรที่มีทักษะการทำนา และมีความพร้อมที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนช่วยกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวไทยให้ดีขึ้น โดยเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม และจะขยา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอฟทีเออนุมัติงบปลุกหอมแดงไทยสู้

29 Dec 2011

กองทุน เอฟทีเอ อนุมัติงบ 16 ล้าน ปลุกหอมแดงไทยสู้ หอมแดงจีน อินเดียไล่ตีตลาด พัฒนาการผลิตและการตลาดหอมแดงครบวงจร หวังพัฒนาคุณภาพสู้การค้าเสรี

วันนี้(29 ธ.ค.) นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวภาคการผลิตและภาคการบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุนเอฟทีเอ กระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษวงเงิน 16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดหอมแดง สำหรับรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีของไทยกับต่างประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.ป.ก.กับการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร - ดินดีสม เป็นนาสวน

28 Dec 2011

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ดังนั้นในปีงบประมาณ 2554 ส.ป.ก.จึงเร่งสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หน้าที่ของสภาเกษตรกรฯ ...ที่เกษตรกรควรรู้ - นานาสารพัน

27 Dec 2011

"พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553" … กฎหมายฉบับแรกของเกษตรกรไทย ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นแล้ว เหลือแต่เพียงในส่วนของผู้แทนองค์กรเกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะครบองค์ประกอบ เมื่อนั้นก็จะสามารถดำเนินการเปิดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทันที แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบถึงอำนาจ หน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรว่ามีอะไรบ้าง และจะสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเกษตรกรได้อย่างไรบ้าง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมชลประทานจัดเต็ม น้ำทำนาปรังฤดูแล้งปีนี้

27 Dec 2011

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรม ชลประทาน เปิดเผยว่า ปีนี้กรมชลประทานกำหนดแผนให้เกษตรกรทำนาปรังในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา-ท่าจีนทั้งหมดได้เต็มที่ประมาณกว่า 8 ล้านไร่ โดยเริ่มจัดสรรน้ำเพื่อทำนาปรังตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามบางพื้นที่อาจจะช้าบ้างเพราะยังมีน้ำท่วมขัง ซึ่งกรมชลประทานกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นาให้เร็วที่สุด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ครม.เห็นชอบข้อเสนอ กยอ.กู้เงิน 350,000 ล้านบาท ลงทุนเรื่องน้ำระยะยาว

27 Dec 2011

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เพื่อให้เตรียมการด้านการเงินไว้รองรับการหาแหล่งเงินมาใช้บริหารจัดการเรื่องน้ำ โดยให้พิจารณา 6 ประเด็น โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปยกร่างระเบียบต่าง ๆ ส่วนเรื่องใดที่กระทรวงการคลังได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ก็จะหารือร่วมกันกับนายกิตติรัตน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทิศทางการปฏิรูปที่ดิน เพื่อประโยชน์เกษตรกร

26 Dec 2011

นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2518 กำหนดไว้ว่า ที่ดินที่เกษตรกรได้รับสิทธิจาก ส.ป.ก. ห้ามมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ หรือโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของบุคคลอื่น เว้นแต่การตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือ ส.ป.ก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หวั่นเจรจารอบโดฮาเสียงแตกไทยใช้เวทีค้าโลกเรียกเชื่อมั่น

23 Dec 2011

ศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์

นับเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกครั้ง ที่การประชุมเวทีรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กลับมาเปิดฉากขึ้น โดยมีเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพ หนนี้นับเป็นการประชุมครั้งที่ 8 พร้อมกับโจทย์ใหญ่ ประเด็นคำถามต่อองค์การการค้าโลกว่าจะมีแนวทางจัดระเบียบการค้าโลกได้อย่างไร ท่ามกลางการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติไปทั่วโลก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จับตา!! การปลูกข้าวรูปแบบใหม่บรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม - นานาสารพัน

20 Dec 2011

โครงการจัดระบบการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ ที่กรมชลประทานร่วมกับกรมการข้าว และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ชลประทาน 22 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี โดยมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2556

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์