เดลินิวส์'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน'' เกษตรกรไทยต้องเตรียมพร้อม - หลากเรื่องราว

02 May 2012

ปี 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยการเปิดเสรีด้านสินค้า บริการและการลงทุน ดังนั้น แต่ละประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เออีซี รวมทั้งปกป้องตนเองให้สามารถดำรงสถานะที่ได้ประโยชน์และไม่เสียเปรียบประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมการท่องเที่ยวจับมือพันธมิตรรับมืออาเซียน

01 May 2012

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการเตรียมพร้อมของบุคลากรท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจด้านการจัดประชุมและนิทรรศการกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย), สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และกองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ เพื่อสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้รองรับต่อการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิ ท่องเที่ยวเพื่อประชุม เพื่อเปิดตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้า เป็นต้น ที่มีแน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินเครื่องสภาเกษตรกร...เร่งแก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร - หลากเรื่องราว

30 Apr 2012

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสำหรับเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้างสมานฉันท์ ของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีการรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ผ่านมามีการประชุมเลือก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อนำทัพในการขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้าในการช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ในสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ไว้วางใจให้ นายประพัฒ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ทุ่มหมื่นล้านรับมืออุทกภัย

30 Apr 2012

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยหลักการดำเนินงานคือ ป้องกันน้ำล้นจากแม่น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกแม่น้ำ-ทะเล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรวมทั้งการเตือนภัย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จัดระบบปลูกข้าว...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - ดินดีสม เป็นนาสวน

30 Apr 2012

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อน โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ซึ่งในปี 2555 นี้ ได้ดำเนินการในเขตชลประทาน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี มีเป้าหมายดำเนินการจัดระบบปลูกข้าว 1.5 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกถั่วเขียว 700,000 ไร่ พืชหลังนาชนิดอื่น ๆ อาทิ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน 150,000 ไร่ พืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ โสนอัฟริกันและปอเทือง จำนวน 150,000 ไร่ และปลูกข้าวพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งผลไม้ภาคใต้ไทยไปจีน

28 Apr 2012

นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาย หลังการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ว่า ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการของแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2555 ซึ่งคาดการณ์ว่า ผลผลิตผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ทั้ง 14 จังหวัด มีจำนวนประมาณ 265,000 ตัน โดยมีผลผลิตส่วนที่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา ชุมพร และนราธิวาส ผลผลิตกว่า 26,000 ตัน วงเงินประมาณ 126 ล้านบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กยอ.สั่งสศช.-คลังเร่งสรุปแหล่งเงินทุนลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

23 Apr 2012

กยอ.สั่งสศช.-คลังเร่งสรุปแหล่งเงินทุนลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พร้อมชงนายกฯไล่บี้หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญโครงการ 2.27ล้านล้านบาท

แหล่งข่าว: 


จัดทำแผนความมั่นคงทางอาหาร

20 Apr 2012

คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ได้พิจารณา แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงด้านอาหารภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ อันประกอบด้วย ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และ ด้านการบริหารจัดการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยให้ทุนกานาพัฒนาเกษตร

19 Apr 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายแดเนียล ควาซี อะโบดักพี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทยถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า แม้ว่าในปัจจุบันการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรระหว่างไทยกับกานานั้น จะพบว่ามูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับกานายังค่อนข้างน้อย โดยในปี 2554 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกานามีมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งนอก 2-5ล้านตัว/ปี 'เซียนห้อยหัว' 'ตุ๊กแกไทย' ใกล้สูญ?

16 Apr 2012

ในวันที่ 16 เม.ย. 2555 มีใครโชคดีหรือโชคร้ายเรื่องตัวเลขโดยเกี่ยวโยงกับ “ตุ๊กแก” อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้?? แต่ที่ทราบแน่ ๆ สำหรับเรื่องของตุ๊กแกในประเทศไทยก็คือ ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์มีรายงานข่าวออกมาประมาณว่าในไทยมีการ ’ประชุมหารือ“ กันเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ และมีประเด็น “ตุ๊กแก” รวมอยู่ด้วย

เป็นประเด็นเรื่องการลดลงของจำนวนตุ๊กแกไทย

มีการกังวลว่าในอนาคต ’ตุ๊กแกอาจสูญพันธุ์??“

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์