เดลินิวส์จัดระบบปลูกข้าว...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - ดินดีสม เป็นนาสวน

30 Apr 2012

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อน โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ซึ่งในปี 2555 นี้ ได้ดำเนินการในเขตชลประทาน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี มีเป้าหมายดำเนินการจัดระบบปลูกข้าว 1.5 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกถั่วเขียว 700,000 ไร่ พืชหลังนาชนิดอื่น ๆ อาทิ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน 150,000 ไร่ พืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ โสนอัฟริกันและปอเทือง จำนวน 150,000 ไร่ และปลูกข้าวพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งผลไม้ภาคใต้ไทยไปจีน

28 Apr 2012

นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาย หลังการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ว่า ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการของแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2555 ซึ่งคาดการณ์ว่า ผลผลิตผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ทั้ง 14 จังหวัด มีจำนวนประมาณ 265,000 ตัน โดยมีผลผลิตส่วนที่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา ชุมพร และนราธิวาส ผลผลิตกว่า 26,000 ตัน วงเงินประมาณ 126 ล้านบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กยอ.สั่งสศช.-คลังเร่งสรุปแหล่งเงินทุนลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

23 Apr 2012

กยอ.สั่งสศช.-คลังเร่งสรุปแหล่งเงินทุนลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พร้อมชงนายกฯไล่บี้หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญโครงการ 2.27ล้านล้านบาท

แหล่งข่าว: 


จัดทำแผนความมั่นคงทางอาหาร

20 Apr 2012

คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ได้พิจารณา แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงด้านอาหารภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ อันประกอบด้วย ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และ ด้านการบริหารจัดการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยให้ทุนกานาพัฒนาเกษตร

19 Apr 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายแดเนียล ควาซี อะโบดักพี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทยถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า แม้ว่าในปัจจุบันการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรระหว่างไทยกับกานานั้น จะพบว่ามูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับกานายังค่อนข้างน้อย โดยในปี 2554 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกานามีมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส่งนอก 2-5ล้านตัว/ปี 'เซียนห้อยหัว' 'ตุ๊กแกไทย' ใกล้สูญ?

16 Apr 2012

ในวันที่ 16 เม.ย. 2555 มีใครโชคดีหรือโชคร้ายเรื่องตัวเลขโดยเกี่ยวโยงกับ “ตุ๊กแก” อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้?? แต่ที่ทราบแน่ ๆ สำหรับเรื่องของตุ๊กแกในประเทศไทยก็คือ ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์มีรายงานข่าวออกมาประมาณว่าในไทยมีการ ’ประชุมหารือ“ กันเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ และมีประเด็น “ตุ๊กแก” รวมอยู่ด้วย

เป็นประเด็นเรื่องการลดลงของจำนวนตุ๊กแกไทย

มีการกังวลว่าในอนาคต ’ตุ๊กแกอาจสูญพันธุ์??“

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บีโอไอนำทัพลงทุนบุกพม่า

16 Apr 2012

28 พ.ค. -1 มิ.ย. 55 บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยเยือนสหภาพพม่า ที่เมืองย่างกุ้ง, ทวาย และมะริด เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายธุรกิจ

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. -1 มิ.ย. 55 บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยเยือนสหภาพพม่า ที่เมืองย่างกุ้ง, ทวาย และมะริด เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายธุรกิจ หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจพม่า เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจที่จะเข้ามาในอนาคต เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และเป็นตลาดใหญ่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


“ดินไบโอ” ผลิตจากจุลินทรีย์ บล็อกสารพิษในดิน เก็บอาหารให้พืช

15 Apr 2012

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ทำให้พืชพันธุ์ปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงสารเคมีตกค้างในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ทำให้ดินเสื่อมสภาพลง และมากที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันบางพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นนี้ โอกาสในการแพร่กระจายของสารเคมีในดิน และน้ำยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องการการป้องกัน และแก้ไข

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฤดูผลิต 54/55 ข้าวไทยมี 31 ล้านตัน

05 Apr 2012

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของโครงการฯที่ผ่านมาพบว่า ทุกหน่วยงานได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต เช่น ระบบชลประทานเพื่อแจกจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ตามความเหมาะสม การปรับปรุงโครงสร้างและการบำรุงดิน การบริหารจัดการด้านการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับความเข้มแข็งขององค์การ รวมถึงการพัฒนาสหกรณ์ด้านการทำตลาดข้าวหอมมะลิและ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เจ้าสัวซีพีสอนธปท.-รัฐบาลอย่าฝืนตลาดแทรกแซงค่าเงินบาท

05 Apr 2012

เจ้าสัวซีพีสอนธปท. รัฐบาลอย่าฝืนตลาดแทรกแซงค่าเงินบาท ปล่อยให้แข็งค่าเพื่อซื้อน้ำมัน-เครื่องจักรได้ราคาถูกลง พร้อมยันช่วงเวลานี้ไทยยังมีความได้เปรียบและน่าลงทุนที่สุดแม้การเมืองยังไม่นิ่ง หนุนรับค่าแรงดันราคาสินค้าสูง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์