เดลินิวส์อินโดนีเซียฝึกอบรมด้านข้าวจากไทย

27 Jan 2012

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายซุสโวโน อาร์สยาฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอินโดนีเซียที่เข้าพบว่า ทางอินโดนีเซียได้เจรจาขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรฯไทย ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการฝึกอบรมด้านข้าวแก่อินโดนีเซีย ที่จะส่งเกษตรกรจำนวน 20 คนเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประมาณเดือนมีนาคม 2555 ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศจะมีการหารือในรายละเอียดกันต่อไป ซึ่งคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวของทั้งสองประเทศ ที่จะส่งผลไปถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกั

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกว. ชู 12 ผลงานวิจัยเด่นปี 2554 เน้นนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

26 Jan 2012

เผยปี 55 ได้รับงบ 1,100 ล้านบาท เน้นวิจัยเรื่องยางพารา ระบบขนส่ง ท่องเที่ยว และการจัดการน้ำ

แหล่งข่าว: 


พาณิชย์ออกบัญชีสินค้าควบคุม42รายการ

18 Jan 2012

พาณิชย์คลอดบัญชีสินค้าและบริการควบคุมปี 55 รวม 42 รายการ เพิ่มเข้า 8 เน้นสินค้าที่เป็นปัจจัยการเกษตร และตัดออก 7 เน้นสินค้าที่แข่งขันกันสูง

วันนี้ ( 18 ม.ค.) นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติเปลี่ยนแปลงบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 55 โดยเพิ่มรายการสินค้าควบคุม 8 รายการ และตัดสินค้าออกจากบัญชีควบคุม 7 รายการ ทำให้มีสินค้าและบริการในบัญชีควบคุมรวมทั้งสิ้น 42 รายการ แยกเป็น สินค้า 39 รายการ และบริการ 3 รายการ ซึ่งจะนำเสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 24 ม.ค.55

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 
 

ไทยพร้อมเสนอตัวเป็นคลังข้าว

17 Jan 2012

ไทยพร้อมเสนอตัวเป็นคลังข้าวให้ฟิลิปปินส์ในการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ 19ม.ค.นี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


4 มีนาคม 2555 เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

13 Jan 2012

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรแทนตำแหน่งที่จะว่างลง เนื่องจากผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 21 ท่าน พร้อมอำนาจหน้าที่ 7 ข้อ ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และประกาศดังกล่าวได้เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวนาปี 1.5 ล้านไร่

12 Jan 2012

นายฎลงกรณ์ สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน เปิดเผยถึงผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมาต่อการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยาบางส่วนว่า ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการทำนาปีประมาณ 2.5 ล้านไร่ แม้จะมีการปลูกข้าวเร็วแล้วกว่าปกติตามที่กรมชลประทานแนะนำแล้วก็ตาม แต่ยังมีข้าวนาปีได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมประมาณร้อยละ 40 หรือประมาณ 1 ล้านไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันประมาณร้อยละ 60 หรือประมาณ 1.5 ล้านไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มหาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยามาจากไหน - ทิศทางเกษตร

12 Jan 2012

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำ 4 สายในภาคเหนือ คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ซึ่งแม่น้ำปิงจะรวมกับแม่น้ำวังที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และแม่น้ำน่านจะไหลมารวมกับแม่น้ำยม ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที่จะมารวมกันที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอู่ข้าวอู่น้ำของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีแม่น้ำสาขาอีกหลายแห่ง ที่มีปลายทางของน้ำอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยา

แหล่งข่าว: 


กำหนดแผนปลูกพืชฤดูแล้ง

12 Jan 2012

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2554/55 ทั้งประเทศ จำนวน 19.23 ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 5 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่ และพืชไร่-ผัก 2.53 ล้านไร่ โดยพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 23 จังหวัด ได้กำหนดพื้นที่ปลูก 12.24 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 11.57 ล้านไร่ และพืชไร่-ผัก 0.67 ล้านไร่

แหล่งข่าว: 


รับมือปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

10 Jan 2012

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มีมติ เห็นชอบโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เสนอ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนเงินทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่โรงงานแปรรูปสับปะรดที่ทำ MOU เพื่อทำ Packing ซึ่ง คชก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์