เดลินิวส์4 มีนาคม 2555 เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

13 Jan 2012

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรแทนตำแหน่งที่จะว่างลง เนื่องจากผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 21 ท่าน พร้อมอำนาจหน้าที่ 7 ข้อ ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และประกาศดังกล่าวได้เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวนาปี 1.5 ล้านไร่

12 Jan 2012

นายฎลงกรณ์ สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน เปิดเผยถึงผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมาต่อการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยาบางส่วนว่า ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการทำนาปีประมาณ 2.5 ล้านไร่ แม้จะมีการปลูกข้าวเร็วแล้วกว่าปกติตามที่กรมชลประทานแนะนำแล้วก็ตาม แต่ยังมีข้าวนาปีได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมประมาณร้อยละ 40 หรือประมาณ 1 ล้านไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันประมาณร้อยละ 60 หรือประมาณ 1.5 ล้านไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มหาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยามาจากไหน - ทิศทางเกษตร

12 Jan 2012

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำ 4 สายในภาคเหนือ คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ซึ่งแม่น้ำปิงจะรวมกับแม่น้ำวังที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และแม่น้ำน่านจะไหลมารวมกับแม่น้ำยม ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที่จะมารวมกันที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอู่ข้าวอู่น้ำของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีแม่น้ำสาขาอีกหลายแห่ง ที่มีปลายทางของน้ำอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยา

แหล่งข่าว: 


กำหนดแผนปลูกพืชฤดูแล้ง

12 Jan 2012

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2554/55 ทั้งประเทศ จำนวน 19.23 ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 5 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่ และพืชไร่-ผัก 2.53 ล้านไร่ โดยพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 23 จังหวัด ได้กำหนดพื้นที่ปลูก 12.24 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 11.57 ล้านไร่ และพืชไร่-ผัก 0.67 ล้านไร่

แหล่งข่าว: 


รับมือปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

10 Jan 2012

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มีมติ เห็นชอบโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เสนอ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนเงินทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่โรงงานแปรรูปสับปะรดที่ทำ MOU เพื่อทำ Packing ซึ่ง คชก.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


AEC กับการปฏิรูปสาขาบริการ

06 Jan 2012

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลต่อการปฏิรูปสาขาบริการในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเปิดเสรีภาคบริการตาม “พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC Blueprint ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้โอกาสที่จะมีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนในปี พ.ศ. 2558และในระยะสั้น เป็นไปได้น้อยมาก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลผลิตข้าวในพื้นที่ชลประทาน-เกษตรทั่วไทย

05 Jan 2012

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ 70 ล้านไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 31.65 ล้านตันข้าวเปลือก หรือมีผลผลิตเฉลี่ยแค่ 459 กิโลกรัมต่อไร่ ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ล่าสุดเกี่ยวกับผลผลิตข้าวของประเทศผู้ปลูกข้าว 22 ประเทศทั่วโลกระบุว่า ประเทศที่มีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลผลิตเฉลี่ย 1,270.59 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาอันดับ 2 คือประเทศเกาหลีใต้ ผลผลิตเฉลี่ย 1,216 กิโลกรัมต่อไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'ซีพี' เดินหน้าโรงเรียนชาวนา เน้นถ่ายทอดการผลิตที่เหมาะสม

04 Jan 2012

ที่ผ่านมาเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนายังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของต้นทุนการผลิต ระบบบริหารจัดการ และแผนการตลาดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ชาวนาไทยเป็นชาวนามืออาชีพ ไม่ใช่แค่มีอาชีพ เป็นชาวนาทาง ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เครือเจริญโภคภัณฑ์มีแผนที่จะตั้งโรงเรียนชาวนามืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม ให้กับเกษตรกรที่มีทักษะการทำนา และมีความพร้อมที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนช่วยกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวไทยให้ดีขึ้น โดยเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม และจะขยา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอฟทีเออนุมัติงบปลุกหอมแดงไทยสู้

29 Dec 2011

กองทุน เอฟทีเอ อนุมัติงบ 16 ล้าน ปลุกหอมแดงไทยสู้ หอมแดงจีน อินเดียไล่ตีตลาด พัฒนาการผลิตและการตลาดหอมแดงครบวงจร หวังพัฒนาคุณภาพสู้การค้าเสรี

วันนี้(29 ธ.ค.) นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวภาคการผลิตและภาคการบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุนเอฟทีเอ กระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษวงเงิน 16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดหอมแดง สำหรับรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีของไทยกับต่างประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ส.ป.ก.กับการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร - ดินดีสม เป็นนาสวน

28 Dec 2011

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ดังนั้นในปีงบประมาณ 2554 ส.ป.ก.จึงเร่งสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์