ข่าวสดส.คลังสมองฯ ฉายภาพอนาคตเกษตรไทยน่าห่วง

17 May 2011

ส.คลังสมองของชาติสะท้อน 3 ภาพอนาคตเกษตรไทย อีก 10 ปีข้างหน้าน่าห่วง หากไ่ม่รีบติดเครื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ-การเมืองภายใน เป็นตัวแปร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ชงทอท.เคาะตั้งศูนย์ค้าส่งดอนเมือง

16 May 2011

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการใช้คลังสินค้าในสนามบินดอนเมืองเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ว่า ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) พิจารณาอนุมัติในหลักการ ในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกไทยนานาชาติที่สนามบินดอนเมือง เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งจะมี 2 ทางเลือก คือ ทอท.จะเป็นผู้ลงทุนเอง และรูปแบบที่สอง คือ อาจจะใช้รูปแบบ Built - Transfer - Operate หรือ BTO คือ ให้เอกชนเข้ามาลงทุน ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเนื่องจากที่ดินดังก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศช.เล็งสางปมมาบตาพุด6ประเด็น

16 May 2011

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจรใน 3 แนวทาง โดยให้สศช.ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อเสนอให้ครม.ชุดใหม่พิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งแนวทางสำคัญคือเร่งรัดโครงการที่ครม.อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้ง 32 โครงการวงเงิน 1,400 ล้านบาท เช่น โครงการติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศ การขยายโรงพยาบาลมาบตาพุดเพิ่มเป็นขนาด 200 เตียง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนธุรกิจอาหาร บุกตลาดอาเซียน

15 May 2011

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า แฟรนไชส์อาหารและร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง รัฐบาล จึงมี นโยบาย ในการส่งเสริมแนวทางสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยตั้งเป้าหมายการขยายตัวของภาคการส่งออก 5% ต่อปี และเสริมสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำความร่วมมือธุรกิจระบบ แฟรนไชส์ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ซึ่งงานแสดงสินค้าอาหาร 2554 หรือ THAIFEX-World of food ASIA 2011 ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.นี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนอาเซียนยกระดับปลอดภัย'โกโก้'

15 May 2011

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการโกโก้ของตลาดโลกเติบโตขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทุกปี โดยราคาตลาดโลกอยู่ที่ตันละประมาณ 3,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยปัจจุบันพื้นที่ปลูกโกโก้ได้ลดลงมาก เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่มีระบบการจัดการง่ายกว่า เช่น ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นต้น ทำให้พื้นที่ผลิตโกโก้เหลือน้อยมาก ประมาณ 2,000-2,500 ไร่เท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในจ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจันทบุรี ได้ผลผลิตเมล็ดโกโก้ปีละประมาณ 200 ตัน ซึ่งการซื้อขายอิงราคาตลาดโลก ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมา ราคากิโลกรัมละ 90 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งเพิ่มมาตรฐานเมล็ดพันธุ์-ฝันดันไทยเป็นศูนย์กลางเอเชีย

15 May 2011

นายพาโชค พงษ์พานิช นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์ไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมได้นำข้อมูลทางวิชาการของแต่ละหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับอายุเมล็ดพันธุ์มาสรุป และประกาศมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์พืช 37 ชนิด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลอายุเมล็ดพันธุ์บนฉลากที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก อีกทั้งช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำ และส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของวงการเมล็ดพันธุ์ของไทย เพื่อสนองตอบนโยบายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) เมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สสว.ลุยเสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย มั่นใจ5ปีปั้นอีก2.5แสนรายเป็นพลังขับเคลื่อนศก.

15 May 2011

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.54 เพื่อเป็นแผนแม่บทในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีཱི-59 นั้น แผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"บุรีรัมย์"ประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัด

13 May 2011

บุรีรัมย์ - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่หลายจังหวัดเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มมีน้ำท่วมขัง บ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย แต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งจังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 200,000 ครัวเรือน จากกรณีดังกล่าว พลตรีวิชัย แชจอหอ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับราษฎรเติมใส่ภาชนะกักเก็บ และถังน้ำกลางหมู่บ้าน ที่บ้านโคกใหญ่ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรร่วม 200 ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดทหารบก

แหล่งข่าว: 


คุยโครงการยึดไทยฐานผลิตส่งออก 4เดือนขอบีโอไอทะลัก1.7แสนล.

13 May 2011

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้คือ ม.ค.-เม.ย.54 ว่า มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดยมีทั้งสิ้น 582 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 170,100 ล้านบาท จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 381 โครงการ ในขณะที่มีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ 129,500 ล้านบาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินเครื่องปุ๋ยลดต้นทุนต้นมิ.ย.นี้

11 May 2011

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 พ.ค. จะเรียกประชุมคณะกรรมการ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดในการดำเนินโครงการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ที่รัฐบาลเข้ามาชดเชยราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกรในอัตราก.ก.ละ 1.50 บาท เพื่อให้ทันกับการปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 54/55 ยืนยันว่าภายในต้นเดือนมิ.ย.นี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่แรกของการปลูกข้าวนาปีจะได้รับปุ๋ยตามโครงการปุ๋ยลดต้นทุนอย่างทั่วถึงแน่นอน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด