ข่าวสดเกษตรอัดมาตรการตรึงราคายาง

11 Jul 2011

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ปัจจุบันราคายางได้ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดโดยยางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ลดลงจากกิโลกรัม(ก.ก.)ละ 146.30 บาท ของต้นเดือนมิ.ย.54 เหลือ ก.ก.ละ 131.49 บาท อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรึงราคายางพาราไม่ให้ลดต่ำลง ซึ่งเบื้องต้นคณะอนุกรรมการศึกษาสถานการณ์ยางพาราและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางได้ขอความร่วมมือผู้ส่งออกในการชะลอจำหน่ายยาง และให้เกษตรกรเก็บยางไว้ก่อน เพื่อผลักดันให้สามารถขายยางได้ในราคาไม่ต่ำกว่าก.ก.ละ 120 บาท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ข้าวถุงเตรียมโขกราคาเดือนส.ค.นี้ โวยพิษรับจำนำ-ปรับค่าแรงดันต้นทุนกระฉูด

11 Jul 2011

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ขณะนี้โรงสีได้ประกาศหยุดซื้อขายข้าวชั่วคราวแล้ว เพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำว่าจะมีรายละเอียดและเริ่มดำเนินโครงการเมื่อใด รวมทั้งยังคาดการณ์ว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นอีกจึงชะลอการขาย ทำให้หาซื้อข้าวมาบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายยากขึ้น ขณะที่ภาวะการขายข้าวสารบรรจุถุงในตลาดยังเป็นไปตามปกติ โดยขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงมีสต๊อกข้าวสารเหลือไว้จำหน่ายได้ประมาณ 2 เดือนเท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนส่งออกสินค้ากันภัยพิบัติ

11 Jul 2011

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า รายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีཱ และ ปีི รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยมากถึง 4 พันล้านคน และเสียชีวิต 2 ล้านคน ซึ่งธนาคารโลกระบุว่าส่งผลกระทบทำให้รายได้ประชาชาติของประเทศต่างๆ ลดลง 1-15% และแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับภัยพิบัติ ทำให้ความต้องการสินค้าอุปกรณ์การป้องกันภัยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผงะแผนพัฒนาภาคเกษตรไทยเน่าใน สศช.ชี้4ปัจจัยเสี่ยงรุม-ผวาวิกฤตขาดอาหาร

09 Jul 2011

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ป ཱི-59) ในส่วนของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มี 4 ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ คือ 1.ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติจำนวนมากอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการบำรุงรักษา เกษตรนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรปีละประมาณ 6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาท ทำให้ดินเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ 1 ล้านไร่ จากปัจจุบันที่มีดินเสื่อมสภาพจำนวน 190 ล้านไ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เอกชนเฮ!คลังเล็งลดภาษีนิติบุคคล เหลือ20%ในปี"56-สนองนโยบายรัฐบาลชุดใหม่

06 Jul 2011

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า พร้อม ดำเนินการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ในปี"55 และลดเหลือ 20% ในปี"56 ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ หากฝ่ายการเมืองยอมรับรายได้จากภาษีที่หายไปได้ โดยไม่ไปเพิ่มการเก็บภาษีในตัวอื่นๆ มาทดแทน ส่วนการลดหย่อนและการคืนภาษีจากการซื้อบ้านหลังแรกคงต้องรอฟังนโยบายของรัฐบาลใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รมต.อาเซียน-ยุ่นรับมือเออีซีปี"58

06 Jul 2011

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและเอกชนของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.54 ที่กรุงกัวลาลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นครั้งแรกที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี"58

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.ชี้ภาคเกษตรขยายตัวดีสุดรอบ10ปี

06 Jul 2011

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปีแรก ของปี"54 ว่ายังคงขยายตัวได้ดีอยู่ที่ประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปีจะเกิดภาวะแห้งแล้งในพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ แต่ไม่กระทบต่อการผลิตทางการเกษตรมากนัก โดยผลผลิตของพืชสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตที่ลดลง ได้แก่ ถั่วเหลือง และปาล์มน้ำมัน ขณะที่ราคาพืชส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์จี้รัฐ-เอกชนเร่งทำความเข้าใจเออีซี

05 Jul 2011

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้จับตาสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ภายหลังจากไทยถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการมรดกโลกและภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกโลกไทยนั้น ปัจจุบันการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ยังไม่ได้มีผลกระทบใดๆ จากปัญหาความขัดแย้งบริเวณพื้นที่รอบเขาพระวิหารและด่านการค้าชายแดน โดยผู้ส่งออกไทย ผู้นำเข้ากัมพูชาและผู้บริโภคตามแนวชายแดนแยกแยะปัญหาชายแดนกับการค้าได้ และไม่ได้นำมาเชื่อมโยงกันให้เป็นปัญหาแต่อย่างใด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ธ.ก.ส.รับลูกอุ้มเกษตรกร

05 Jul 2011

นายบุญไทย แก้วขันตี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่เดินหน้านโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ซึ่งมีด้วยกัน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การพักหนี้เกษตรกร 2.การจำนำข้าวและพืชผลการเกษตร และ 3.บัตรเครดิตเกษตรกร โดยเฉพาะ 2 เรื่องแรก ยืนยันว่าสามารถเดินหน้าได้ทันที เพราะเป็นโครงการที่ธ.ก.ส.มีประสบการณ์ทำมาแล้วทั้งสิ้น พร้อมเตรียมข้อมูลรองรับแล้ว ส่วนบัตรเครดิตเกษตรกรนั้น อาจต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดก่อน แต่เชื่อว่าทั้งหมดจะเดินหน้าได้ภายในปีนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศช.วางเป้าแผน11เศรษฐกิจโต5%

05 Jul 2011

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช. ประเมินผลการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 10 (ปี"50-54) ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนก.ย.54 โดยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยในรอบ 5 ปี อยู่ที่ 66.33% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี"49 ที่อยู่ที่ 65% เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย 3.4% จากเป้าหมาย 4-5% ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลลดลงจาก 75% ในปี"49 และสิ้นสุดแผนฯ 10 เหลือเพียง 56% เงินเฟ้อเฉลี่ย 3.3% จากเป้าหมาย 3-4% อัตราการออมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 29.4% เป็น 30% คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดลงเหลือ 70.8% จาก 71.4%

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด