ข่าวสดโฉนดชุมชน สิทธิคนกับป่า

22 ส.ค. 2553

คาราคา ซังมาเนิ่นนาน ปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินของชาวบ้านทั่วประเทศ โดยเฉพาะปมที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ปรากฏอยู่บ่อยๆ จนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ข้อยุติ

เครือ ข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จัดนิทรรศการ "It"s all (human) right ตอน ชักสิทธิ (มนุษยชน) เข้าบ้าน" ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ เพื่อสะท้อนปัญหาที่ดินทำกิน เปิดด้วยการเสวนาเรื่อง "หลากมิติปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน ปัญหาและทางออก"

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผงะ!โลกร้อนเศรษฐกิจไทยสูญปีละ4.5แสนล.

21 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดสัมมนา "ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสุขภาวะ"

แหล่งข่าว: 


เร่งตั้งกองทุนอุ้มชาวนา

19 ส.ค. 2553

นาย ธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นั้น กองทุนสวัสดิการชาวนามีทั้งสิ้น 57 มาตรา เพื่อกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวนา โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


หนุนงบขาดดุล-เงินลงทุนเกลี้ยงมั่นใจรัฐต้องกู้ นักเศรษฐศาสตร์จี้รีดภาษีที่ดิน-มรดก

18 ส.ค. 2553

นาย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายการคลังปีงบประมาณ 54 จะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าในปี"52-53 แม้ว่าปีงบประมาณ 54 จะมีการตั้งงบประมาณขาดดุล สูงถึง 4.2 แสนล้านบาท หรือ 4.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) แต่ถ้าหักรายจ่ายที่เกี่ยวกับภาระหนี้ที่ไม่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจออก จะเหลือยอดการขาดดุลการคลังที่ไม่รวมรายจ่ายที่เกี่ยวกับภาระหนี้จากการขาด ดุลในงบประมาณเพียง 178 พันล้านบาท หรือ 1.7% ของจีดีพี และเมื่อรวมเงินนอกงบประมาณจากมาตรการไทยเข้มแข็งที่น่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ 150 พันล้านบาท หรือ 1.5% ของจีดีพี จะทำให้รายจ่ายที่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รัฐสั่งเดินหน้าสวัสดิการชาวนา

18 ส.ค. 2553

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมกขช.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รัฐสั่งเดินหน้าสวัสดิการชาวนา

18 ส.ค. 2553

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมกขช.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


"ธีระ"โปรยยาหอม"ยาง-ปาล์ม"ยังแพงต่อเนื่อง ก.ค.เกษตรกรอู้ฟู่ราคาสินค้าพุ่ง32%

17 ส.ค. 2553

นาย ธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ ไร่นาเดือนก.ค.53 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น 32.86% โดยสินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้นได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าที่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าวนาปรัง และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าดัชนีราคาสูงขึ้น 2.25% สินค้าสำคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ปาล์มน้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


บีโอไอปิดประตูต่างชาติทำนา-เลี้ยงสัตว์

17 ส.ค. 2553

น.ส.อัจ ฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดทำรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลง ทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ซึ่งบีโอไอในฐานะหน่วยงานที่เป็นตัว กลางในการประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ผ่านมาบีโอไอยังไม่สามารถแจ้งต่อที่ประชุมของชาติสมาชิกอาเซียนได้อย่าง เป็นทางการ เนื่องจากรายการข้อสงวนของไทยยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา และถือเป็นการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่ต้องการให้ชะลอการจัดทำข้อสงวน เพื่อให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์ปั้นสหกรณ์ไทยรับมือเอฟทีเอ

17 ส.ค. 2553

นาง ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้ทำโครงการ สหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (Creative Co-Op) เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของไทย ให้เป็นสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสหกรณ์จะต้องปรับตัวให้เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในเวทีการค้าโลก และเชื่อว่าอนาคตรูปแบบกระบวนการสหกรณ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยสหกรณ์จะกลายเป็นธุรกิจแถวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เจ๊วาอ้อนมะกัน คืนสิทธิจีเอสพี

16 ส.ค. 2553

นาง พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐ จะเดินทางมาหารือกับตนระหว่างเยือนไทยวันที่ 16-22 ส.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสด