แนวหน้าสหกรณ์เดินหน้าประชาวิวัฒน์ ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์

31 ม.ค. 2554

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร รายย่อย ตามภารกิจแผนปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล วงเงินงบประมาณ 57 ล้านบาท โดยขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเพื่อฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และเกษตรกร และขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอุปกรณ์การตลาด เช่น โกดังเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลานตาก เครื่องชั่ง เครื่องโม้ เครื่องผสมอาหาร นอกจากนี้ยังให้สินเชื่อ ในกรณีที่สหกรณ์ต้องกู้เงินเพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนผ่านธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 3

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงแก้กม.เช่าที่ดินเกษตรกรรม เกษตรฯเปิดผลสำรวจชาวนาถูกเอาเปรียบ/เตรียมนัดมท.หารือ

31 ม.ค. 2554

นายชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุมปัญหาการเช่าที่นา เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการสำรวจเกษตรกรกว่า 1,000 ราย ในพื้นที่ 16 จังหวัด พบว่า ผู้เช่านากำลังประสบปัญหาความเดือนร้อนจากปัญหาค่าเช่านาที่สูงขึ้น และการถูกเรียกคืนที่ดินที่เช่านาทำให้ไม่มีที่ดินทำกิน สาเหตุหลักเนื่องมาจากความไม่เข้าใจข้อกฎหมายพระราชบัญญัติ (พรบ.) การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 ทำให้ไม่อาจรักษาสิทธิของตนเองที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองไว้ เช่น ระยะเวลาเช่า เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา การกำหนดอัตราค่าเช่า เป็นต้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


วาง4มาตรการดันอาหารมั่นคง เตือนเอกชนช่วยเปิดตลาด กษ.ห่วงหนีปลูกพืชพลังงาน

31 ม.ค. 2554

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การรับมือวิกฤตการณ์ความมั่นคงทางอาหารในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่หลาย ประเทศให้ความสำคัญและมีความตื่นตัวอย่างมาก แม้ขณะนี้ประเทศไทย ยังสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกแต่ เนื่องจากสถานการณ์ราคาพืชพลังงานและอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรทิ้งการปลูกพืชอาหารเพื่อหันไปปลูกพืชกลุ่ม ดังกล่าวทดแทน

แหล่งข่าว: 


หอมมะลิทุ่งกุลาฯถูกเบรก 5ชาติอียูคัดค้านจดทะเบียน กรมทรัพย์สินฯจ้างทนายสู้ หอบหลักฐานยันสิทธิ์ของไทย

27 ม.ค. 2554

กรมทรัพย์สิน ทางปัญญาเผย การยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในอียูสะดุด ถูก 5 ชาติคัดค้าน เห็นว่าไทยไม่ควรใช้คำว่า ข้าวหอมมะลิเพียงชาติเดียว อ้างที่อื่นก็ปลูกได้ ขณะที่เหล้าแม่โขงถูกบริษัทสุราในออสเตรเลียดอดเอาชื่อไปจดทะเบียนการค้า

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดึงอียูตรวจสารพิษผักส่งออกแก้ปัญหาถูกแบน15ชนิดอาหารไทยขาดวัถุดิบหนัก

26 ม.ค. 2554

นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า วันที่ 25 มกราคม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลล์ จะหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรป(อีซี) เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาสารตกค้างและแมลงศัตรูพืชในสินค้าพืชผัก 5 กลุ่มของไทยที่ถูกระงับส่งออกไปยังสหภาพยุโรป(อียู) เป็นการชั่วคราว โดยฝ่ายไทยเสนอจะตรวจสินค้า 100% ตั้งแต่ต้นทาง และจะเชิญผู้แทนอียูมาร่วมตรวจสอบที่ต้นทางในไทยด้วย เพราะกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดีของไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมชลฯเตือนเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยาควรเลี่ยงทำนาปรังครั้งที่ 2 ป้องกันปัญหาขาดน้ำ

26 ม.ค. 2554

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ว่า ขณะนี้ มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 47,904 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปี 2553 จำนวน 1,920 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 24,381 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆ ที่ต้องส่งน้ำไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 7,760 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,910 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 615 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มี

แหล่งข่าว: 


แบกหนี้สมาชิกสหกรณ์น้ำท่วม ครม.ไฟเขียว2มาตรการช่วยเหลือ

25 ม.ค. 2554

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากอุทกภัย ให้จำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นสูญ โดยรัฐบาลรับภาระหนี้แทน 2.กรณีสมาชิกประสบภัยอย่างร้ายแรงแต่ไม่เสียชีวิต โดยส่วนที่เป็นหนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบอุทกภัย ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2553 - 2555 งดคิดดอกเบี้ยเป็นเ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวสวนพริกสกลนครโอด หนาวป่วนผลผลิตลดฮวบ

25 ม.ค. 2554

สกลนคร:ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศหนาวเย็นที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ จ.สกลนคร ที่มีอุณภูมิต่ำเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส นานเนื่องมาเกือบ 1 อาทิตย์ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพขของประชาชนแล้ว ยังกระทบผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านแล้ว

แหล่งข่าว: 


เกษตรหนุนบรอดแบนด์แห่งชาติ สร้างเครือข่ายเรียนรู้เกษตรกร พัฒนาเชื่อมข้อมูลการเกษตร

24 ม.ค. 2554

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ "นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ" ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80 ภายในปี 2558 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 94 ภายในปี 2563 รวมทั้งให้มีบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงในความเร็วที่ ไม่ต่ำกว่า 100 Mbps ภายในปี 2563

แหล่งข่าว: 


ชาวบัวบานโวยฟาร์มปลา ลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง บริษัทรับผิดจริง-เร่งแก้ไข

24 ม.ค. 2554

กาฬสินธุ์:ที่ บริษัทไทยปังก้า ฟาร์ม จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายบุญเทียร จันสุข รองปลัดเทศบาลตำบลบัวบาน นายวิโรจน์ โยธาสิงห์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน นายอุทัย บุญขจร ประมงอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้าน เข้าตรวจสอบและเรียกร้องให้บริษัทฯ ยุติการปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทาน แหล่งน้ำสาธารณะ หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก

แหล่งข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า