แนวหน้าเครือข่ายลุ่มน้ำโขงฯจี้รัฐบาล ประสานต่างประเทศหยุดเขื่อนน้ำโขง

23 ธ.ค. 2553

นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานโครงการประวัติศาสตร์ นิเวศ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะภาคเหนือของไทย พบว่าได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในเดือน ส.ค. ปี 2551 น้ำแล้งที่สุดในรอบอายุ 1 ชั่วคน สังเกตได้จากช่วงเดือน เม.ย. 2553 ที่ผ่านมา เฉลี่ยวัดที่ อ.เชียงของ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงไม่ถึง 1 เมตร จากการสังเกต 2-3 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็ว ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทั้งแม่น้ำสาขาและแม่น้ำโขง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สำรวจระบบบริหารจัดการชลประทาน สศก.ชี้ช่วยลดปัญหาชาวบ้านแย่งชิงน้ำ

23 ธ.ค. 2553

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ลงพื้นที่ 4 ภาค เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่ชลประทานขนาดกลาง ในปีเพาะปลูก 2552/53 ซึ่งพบว่ากลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำ ชลประทานอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอยู่ในระดับมาก และมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนการใช้น้ำ การดูแลรักษาระบบชลประทาน การบริหารงานภายในกลุ่มฯ สามารถลดการขัดแย้งการใช้น้ำ มีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ที่ดินสูงขึ้นจาก

แหล่งข่าว: 


เกษตรกางแผนแก้จนชาวนา เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชลประทาน60ล้านไร่/ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านผลิต

21 ธ.ค. 2553

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ พยายามเร่งรัดดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น เน้นเรื่ององค์ความรู้ด้านการผลิตและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ โดยมีศูนย์ข้าวชุมชนและศูนย์บริการชาวนาเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดข้อมูลข่าว สารต่างๆ ไปถึงชาวนา นอกเหนือจากภารกิจหลักในการสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรแล้วยัง จะมีการส่งเสริมให้ชาวนาปฏิบัติจริงถึงแนวทางการลดต้นทุน ซึ่งกรมการข้าวจะเริ่มนำร่องจำนวน 6 แห่งก่อนขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

แหล่งข่าว: 


พัฒนาพันธุ์ข้าวช่วยผู้ป่วยไต ลดโปรตีน"กลูเตลิน"เพิ่ม"โพรลามิน"ลดการทำงานของไต

21 ธ.ค. 2553

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของไตผิดปกติหรือไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะใน ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ในแต่ละปีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรังและต้องฟอกไตตกคนละไม่ต่ำ กว่าปีละหมื่นบาท ยิ่งถ้าเรื้อรังมากจำนวนครั้งที่ต้องฟอกก็ยิ่งถี่ขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อคนอาจสูงถึงปีละกว่าแสนบาท ยังไม่นับถึงเวลาที่ต้องเสียไปในการฟอกแต่ละครั้งที่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ในบุคคลที่มีความเสี่ยงกับภาวะไตวายที่ยังไม่ถึงขั้นต้องฟอกไต จึงมักใช้การควบคุมหรือกำจัดอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนต่ำ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แจงแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง

21 ธ.ค. 2553

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในปีนี้พบว่า ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางน้อยกว่าปีที่ ผ่านมาถึง 3,050 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะเดียวกัน ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม้จะมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้ว 1,526 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการใช้น้ำจริงในทุกภาคส่วน ดังนั้น ในปีนี้กระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศจำนวน 15.29 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 12.60 ล้านไร่ พืชไร่และผักอีก 2.69 ล้านไร่ โดยในเขตลุ่มเจ้าพระยาทั้ง 23 จังหวัด กำหนดแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้จำนวน 9.55 ล้านไร่ แยกเป็น ข้า

แหล่งข่าว: 


เล็งนำเข้า 5 หมื่นตันน้ำมันปาล์มมาเลย์แก้ปัญหาขาดแคลน

18 ธ.ค. 2553

พาณิชย์เตรียมนำเข้าน้ำมันปาล์มจากมาเลเซีย แก้ปัญหาสินค้าขาดตลาด ตั้งเพดานเบื้องต้น 5 หมื่นตัน ส่วนประเด็นการขอปรับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด พาณิชย์ยังไม่พิจารณา อ้างขอแก้ปัญหาเรื่องสต๊อกก่อน เพราะเป็นปัญหาที่สะสมมานาน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดแผนพัฒนาที่ดิน "จรูญ ยกถาวร" รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

17 ธ.ค. 2553

อาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยคือการทำเกษตรกรรม ดังนั้นทรัพยากรดินจึงนับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ แต่จากการสำรวจสภาพพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยที่มีอยู่ทั้งหมด 130 ล้านไร่ พบว่ามีดินปัญหามากมายกระจายตัวอยู่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทราย ดินกรด ดินตื้น ดินขาดอินทรียวัตถุแม้กระทั่งดินบนพื้นที่สูงซึ่งเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย ของหน้าดินก็นับว่าเป็นปัญหาต่อภาคเกษตรทั้งสิ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในทุกวันนี้ขาดการ บริหารจัดการอย่างถูกต้อง รวมทั้งไม่คำนึงถึงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินว่ามีความเหมาะสมกับการ เพาะปลูกหรือไม่เพียงใด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯศึกษาวิจัยพรรณไม้น้ำ หนุนส่งสินค้าไทยตีตลาดโลก

15 ธ.ค. 2553

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า พรรณไม้น้ำเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งของไทยที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง แต่ละปีมีมูลค่าส่งออกประมาณ 30-40 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ ญี่ปุ่น กลุ่มสหภาพยุโรป(EU) และแคนาดา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าพรรณไม้น้ำของไทยไปยัง EU มีปัญหาเรื่องไส้เดือนฝอย ทำให้เกิดปัญหาสินค้าถูกตีกลับและบางชิปเมนท์ถูกเผาทำลายทิ้ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศอ.ชี้บาทยังแข็งอีก 8กลุ่มอุตฯถูกกระทบ ส่งผลต่อการจ้างงาน ฉุดการขยายตัวจีดีพี

15 ธ.ค. 2553

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดเวทีเสวนา ประเมินผลกระทบจากเงินบาทแข็งต่อภาคอุตสาหกรรมไทย ระบุทิศทางเงินบาทยังแข็งต่อเนื่อง ทำให้ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมได้ รับผลกระทบเชิงลบ

นายสมชาย หาญหิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยภายหลังการสัมมนา "จับตาค่าเงินบาท : ปัจจัยและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย" ว่า แนวโน้มค่าเงินบาทในปี 2554 คาดจะแข็งค่าขึ้นอีก ส่วนจะอยู่ระดับใดนั้น ต้องพิจารณาจากปัจจัยภายนอกประเทศเท่านั้น เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2554 ทั้งภูมิภาคเอเชียและเศรษฐกิจไทย คาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินทุนยังคงไหลเข้ามาและส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอย่างแน่นอน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขยายกรอบเวลาประกันรายได้ข้าว ครม.ไฟเขียวยืดถึงสิ้นก.พ.ปีหน้า/เกษตรเร่งจ่ายชดเชยน้ำท่วมงวดแรก

15 ธ.ค. 2553

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2553/54 รอบที่ 1 มีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ขณะที่การประชาคมจะสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม การออกใบรับรองสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม และการทำสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 แต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรจำนวนมากเสียหายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถสุ่มตรวจสอบในการ ทำประชาคมได้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว และขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า