แนวหน้าภัยแล้งรุนแรงกระทบพื้นที่เกษตรกว่า75,000ไร่

06 Apr 2015

รายงานพิเศษ

สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มาเร็วและได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรรวมกว่า 75,000 ไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งหามาตรการรับมือ ป้องกันผลกระทบในระยะยาว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯเร่งสางปัญหา3ด้าน “ลดหนี้เกษตรกร-โลจิสติกส์-แหล่งน้ำ”

06 Apr 2015

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประเด็นที่ห่วงใยและต้องเร่งดำเนินการอยู่ 3 ด้านหลักเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ได้แก่ 1.หนี้สินครัวเรือนของเกษตรกร เนื่องจากพบว่าอัตราหนี้สินของเกษตรกรสะสมสูงขึ้น ทำให้เงินออมของเกษตรกรหลังชำระหนี้สินลดลง ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯกำลังเร่งพิจารณานโยบายลดหนี้สินเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรฯ อีกส่วน คือ หนี้ครัวเรือนสะสม มีความจำเป็นต้องดูว่ารายได้ เงินรายได้สุทธิเกษตรกร จะพอเพียงจะจ่ายหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นในปีนี้หรือไม่ จะแบ่งจ่ายปีนี้เท่าไหร่ เพื่อไม่ให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯเดินหน้ามาตรการป้องกันประมง เสนอ'อียู'ปรับกฎหมาย

03 Apr 2015

3 เม.ย.58 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ว่า การประชุมครั้งนี้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ของไทย ทั้ง 6 มาตรการ ดังนี้ 1.)การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำประมง โดยกรมประมงมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile unit) ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รัฐปล่อยกู้ร้อยละ1ช่วยแก้ปัญหายางพารา

03 Apr 2015

จากที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เห็นชอบหลักการแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำ 2 มาตรการ 9 แนวทาง 12 โครงการ และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบ โดยเห็นว่าต้องอาศัยกลไกของระบบสหกรณ์เข้ามาดำเนินการ และ กนย.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินเครื่อง89โครงการน้ำเร่งด่วน ตั้งเป้า1ปีจบ-ขยายพื้นที่ชลประทาน1.3หมื่นไร่

02 Apr 2015

นายธนา สุวัฑฒน โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางเพื่อดำเนินงานแผนงานและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำนวนประมาณ 16,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 จำนวนประมาณ 7,800 ล้านบาท ให้ 6 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนั้น ในส่วนของกรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรประมาณ 964 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝายกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ ขุดลอกแก้มลิง ระบบสูบน้ำและสถานีสูบน้ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ รวม 89 โครงการ โดยมีแผนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชงตั้งกองทุนประกันเสี่ยงเกษตร จี้เคาะกลไกต่อรองราคาผลผลิต

02 Apr 2015

1 เม.ย. 58 ที่รัฐสภา การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ครั้งที่ 22/2558 มีระเบียบวาระคือ การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ วาระที่ 14 เรื่องการปฏิรูปภาคเกษตร โดยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานอนุ กมธ.ปฏิรูปการเกษตรฯ นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม สปช. ซึ่งมีข้อเสนอในการปฏิรูป 4 ประการ คือ 1. การปฏิรูปเกษตรกร โดยการช่วยเหลือด้านรายได้และทักษะแก่เกษตรกรที่ยากจน และพัฒนามีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แล้งทำข้าวเสียหาย2.5หมื่นตัน ประกาศงดส่งน้ำพื้นที่ลุ่มนาปรัง

01 Apr 2015

31 มี.ค. 58 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัด ตั้งแต่ ตุลาคม 57-6 มีนาคม 58 พบว่ามีพื้นที่ประสบภัย 7 หมื่น 5 พันไร่ มูลค่าความเสียหายของสินค้าข้าวกว่า 212 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณผลผลิต 2 หมื่น 5 พันตัน

นายเลอศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลจากภัยแล้งในปีนี้ สำหรับข้าวนาปี มีการเอาใจใส่และมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนข้าวนาปรัง ภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและใหญ่ที่ใช้การได้มีน้อย และไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ล้างหนี้เกษตรกร รบ.ไฟเขียว10เงื่อนไข

31 Mar 2015

ล้างหนี้เกษตรกร รบ.ไฟเขียว10เงื่อนไข ต่ำกว่า5ล.แทงเป็นสูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์โครงสร้างทางการเกษตร ระยะ 5 ปี (2558-2563) วงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 20,000 ล้านบาท และใช้งบกลางประจำปี 2558 วงเงิน 1,800 ล้านบาท เพื่อเน้นช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มผลผลิต เพื่อใช้ในด้านต่างๆ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อายัดพันธุ์ข้าวปลอมปน1พันตัน กำชับลงตรวจสอบร้านจำหน่าย

31 Mar 2015

31 มี.ค. 58 เพิ่มขีดการแข่งขันด้วยสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้น ในส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิต จึงได้สั่งการให้สารวัตรข้าวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว รวม 51 แห่งศูนย์ทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบเพื่อควบคุม กำกับ และดูแลให้ผู้รวบรวมและร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 5,000 แห่งภายในปีนี้ ต้องปฏิบัติตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โดยให้เกษตรกรที่จำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


'จักรมณฑ์'เผยสนช.หนุนพัฒนาอุตฯ ลุยปรับแก้กม.ตั้งเขตศก.พิเศษ

26 Mar 2015

25 มี.ค.58 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดย พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ ว่า คณะกรรมาธิการฯ มีความสนใจการดำเนินงานของกระทรวงในหลายด้าน อาทิ แนวทางการผลักดันแก้ไขกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และที่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติของกระทรวงฯ แนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า