แนวหน้าผู้ส่งออกไม่เชื่อ‘พาณิชย์’ ขายข้าวได้เดือนละล้านตัน

03 มี.ค. 2557

นายกฯสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองตลาดส่งออกช่วงนี้ “อิ่มตัว”แล้ว เชื่อการให้ข่าวระบายสต๊อก เดือนละ 1 ล้านตัน เป็นแค่การให้ข่าวเพื่อลดแรงกดดันจากเกษตรกรที่รอเงินรับจำนำเท่านั้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกย.เตรียมพร้อมสวนยางกระบี่ รับผลกระทบประชาคมอาเซียน

27 ก.พ. 2557

นายสมคิด สืบตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จ.กระบี่ เปิดเผยว่า จ.กระบี่ มีพื้นที่ปลูกยางกว่า 8 แสนไร่ เปิดกรีดแล้วกว่า 7 แสนไร่ ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 2 แสนตันต่อปี สร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง จ.กระบี่ ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ และในฐานะที่ สกย. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลยางพารา รวมทั้งการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กระบี่ จัดงาน “เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3”

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดันมาตรฐาน“ทุเรียน-กระเจี๊ยบเขียว” ไทยชงCodexรับรอง-เพิ่มศักยภาพแข่งขันส่งออก

26 ก.พ. 2557

นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาผักและผลไม้สด (Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables: CCFFV) ครั้งที่ 18 ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รับเกียรติจากโครงการมาตรฐานอาหารภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศเม็กซิโกจัดขึ้นที่โรงแรม Mövenpick Resort & Spa Karon Beach อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีการพิจารณากำหนดมาตรฐานผักและผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ มาตรฐานทุเรียน เสาวรสสีทอง และกระเจี๊ยบเขียว  ทั้งยังมีการพิจารณาทบทวนข้อกำหนด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แจงสี่เบี้ย : กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (2)

26 ก.พ. 2557

เมื่อไม่นานมานี้ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่สินค้าพริกไทย มะพร้าว และเนื้อโคขุน ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ ซึ่งการพัฒนาการผลิตสินค้าดังกล่าวจะดำเนินการผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของกรมวิชาการเกษตร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แจงสี่เบี้ย : กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (1)

25 ก.พ. 2557

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA คือ กองทุนที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพ ไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยจ่ายเงิน 2 ประเภท คือ เงินจ่ายขาดและเงินยืมปลอดดอกเบี้ย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รายงานพิเศษ : “แผ่นปิดแผลจากโปรตีนกาวไหม” อีกหนึ่งความสำเร็จของนักวิจัยไทย

20 ก.พ. 2557

ประเทศไทยมีโปรตีนกาวไหมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผู้ผลิตไหมอันดับต้นๆ ของโลก หากนำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบและสามารถลดมลภาวะได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างคอลาเจน และสามารถช่วยให้ร่างกายเร่งการสมานแผลได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับสามารถต้านการอักเสบของแผล ลดอาการปวด บวม แดงได้อีกด้วย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


จับตาผลไม้ตะวันออกลด สศข.6เร่งวางแผนบริหาร

18 ก.พ. 2557

นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ชลบุรี (สศข.6) เปิดเผยถึงการพยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก จำนวน 4 ชนิดคือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้  พบว่า ปี 2557 มีเนื้อที่ให้ผลรวมทั้ง 4 ชนิดจำนวน  663,697  ไร่  ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน  8,679 ไร่ โดยทุเรียน  และเงาะ มีเนื้อที่ให้ผลลดลง ร้อยละ  3.04 และร้อยละ  1.32 ตามลำดับ  ส่วนมังคุด และลองกอง  เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.01  และ 0.73  ตามลำดับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกย.เตือนสวนยางลดต้นทุนผลิต รองรับประชาคมอาเซียน/ชี้ไทยเสียเปรียบเพื่อนบ้าน

18 ก.พ. 2557

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการ ผ.อ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ว่า สกย.ได้เข้ามาดูแลเกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกยางใหม่ ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งสิ่งที่สกย.ตระหนักและให้ความสำคัญมาตลอด คือ ทำอย่างไรให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตยาพาราให้ได้นานที่สุด รวมทั้งสามารถจัดการกับผลผลิตให้ขายได้ตามความต้องการของตลาด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กรมข้าวร่วมเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ จัดงานเชื่อมโยง“ผู้ผลิตพบผู้ใช้”

17 ก.พ. 2557

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังจากการเปิดงาน วันเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จำหน่าย พบผู้ใช้เมล็ด ว่า ปัจจุบันนโยบายการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรนั้น ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางชุมชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของชาวนา ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสูงถึง 7 แสนตัน/ปี แต่ทางกรมการข้าวสามารถผลิตได้เพียง 1 แสนต้น/ปี ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในขณะนี้ท

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สกย.ดันเครือข่ายสวนยางน่าน ยกระดับสร้าง“สถาบันเกษตร”

13 ก.พ. 2557

สกย.ดันเครือข่ายสวนยางน่าน  ยกระดับสร้าง“สถาบันเกษตร”  เพิ่มศักยภาพผลิต-บริหารธุรกิจ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - แนวหน้า