ขาวตาเคลือบ

เมืองสุพรรณปักธง พันธุ์ข้าวประจำจังหวัด

20 Jun 2012
ผู้แต่ง: 
ฝ่ายข้อมูล แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร

วันนี้(18 มิ.ย. 2555)ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม(MOU)ขึ้น เนื้อหาเป็นความร่วมมือพัฒนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย มูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มเกษตรกรชาวนา สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาเป็นข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ข้าวขวัญสุพรรณ” ซึ่งพัฒนาเริ่มต้นมาจากพันธุ์ขาวตาเคลือบที่เป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของไทย โดยในการเพาะปลูกจะปลอดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งผลดีต่อตลาดข้าวภายในประเทศและตลาดส่งออก ที่สำคัญเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถขายข้าวได้ในราคาสูงกว่าราคารับจำนำของรัฐบาล

Subscribe to RSS - ขาวตาเคลือบ