ราชกิจจานุเบกษา 10 พ.ค. 62 เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์

ป้ายกำกับ:, ,

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ซึ่งมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

 • รองศาสตราจารย์ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล พนักงานสถาบัน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559
 • รองศาสตราจารย์กรกช อัตตวิริยะนุภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560
 • รองศาสตราจารย์คุ้มพงศ์ หนูบรรจง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559
 • รองศาสตราจารย์อัญชลี วงศ์วัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • รองศาสตราจารย์ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 • รองศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา พนักงานสถาบัน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
 • รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560
 • รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558
 • รองศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ อารีกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 • รองศาสตราจารย์ธนาภัทร ปาลกะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 • รองศาสตราจารย์คณิตศ์ สนั่นพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 • รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
 • รองศาสตราจารย์สุพจน์ เตชวรสินสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
 • นายอมร พิมานมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561
 • นางสุภา เพ่งพิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556
 • รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560
 • รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560
 • นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561